Msn show

 
Грижа за безопасността на нашите служители

Teva възпитава силна култура на безопасност и се стреми да постигне нулева ставка на произшествия

Teva се грижи за безопасността на своите служители и се стреми да бъде една от най-сигурните компании във фармацевтичната индустрия. Ние непрекъснато работим за подобряване, чрез възпитаване на силна култура на безопасност в световен мащаб. Нашата цел е да се постигне с нулева ставка на злополука, чрез стриктно съответствие със световните стандарти за безопасност.

Teva използва стандартизираните индекси за инциденти на OSHA (Occupation Safety and Health Administration  - Админстрация за професия безопасност и здраве), които се прилагат широко в цялата индустрия. Нашите годишни индекси на инциденти показват последователна спад (-21% намаление през 2010 г. в сравнение с 2009 г.), което се дължи на продължаващите глобални дейности на Teva за повишаване на информираността за безопасност.

Teva инвестира много усилия и ресурси, за да се гарантира безопасността на своите служители. Предприемаме активни мерки, за да сме сигурни, че нашата култура на безопасност се приема във всички наши представителства по света. Нашите основни дейности за безопасност включват:

  • Стриктно проследяване на годишните планове за безопасна работа

Одити извършени от независими органи, както и от наши вътрешни екипи включващи голям брой служители.

  • Анализ на безопасността на труда (АБТ) на проблемите свързани с безопасността, на всяко работно място, с участието на служителите.
  • Периодични форуми и конференции за безопасност се провеждат редовно.
  • Управление на риска и Планове за действие при опасност, включени в работните процедури, служат като превантивни мерки и възможност да се открият и да се намалят потенциалните рискове.
  • Обучение по безопасност във всяко наше представителство, в съответствие с предварително определени процедури и работни планове за обучение. Както служителите, така и мениджъри участват в прякото обучение по безопасност.
  • Разбор на инцидентите: Всяка трудова злополука и потенциално опасна ситуация се анализира с помощта на система за разбор и поука, специално разработена за нуждите на Teva. Същността на проблема се преглежда внимателно, за да се извлекат поуки, които да бъдат включени в организационната колективната памет.
  • Участие на служителите: Служителите са насърчавани да вземат активно участие в усилията  на Teva за безопасност. Представители по безопасността, екипи за  подобрения и комисии по безопасността работят на регулярна основа. 15% от служителите на Teva в цял свят служат като представители по безопасността, като по този начин допринасят за културата на безопасност на компанията.