Msn show

 
Грижа за природата

Тева се гордее със своята над 100 годишна етична и отговорна дейност. Ние посвещаваме усилията си на опазването на околната среда и на приноса към обществения прогрес във всички наши глобални инициативи.
Нашата цел е постигането на пълно съответствие със законите за опазване на околната среда, както и постоянния стремеж за прилагане на природосъобразни процедури и стандарти. Уникалната ни организационна инфраструктура ни дава възможност да разпространяваме и споделяме информация, като по този начин усъвършенстваме способността си да се учим и да подобряваме уменията си.  

Как Тева се грижи за природата?

Грижата за природата е неделима част от дейността на Тева.

Нашите цели са:
•    Усъвършенстване на системите за отпадъчните води
•    Разширяване използването на алтернативни източници на енергия
•    Ограничаване консумацията на енергия
•    Опазване на ограничените водоизточници
•    Възприемане на приципа „Зелено строителство“
•    Обработка и рециклиране на отпадъците
•    Управление на газовите емисии

Ние възпитаваме у своите служители ценности като любов към природата и опазване на околната среда чрез провеждане на обучения на всички нива, назначаване на  служители за представители в екологични инициативи, организиране на срещи на Екологичния форум на Тева всяко тримесечие, както и чрез провеждане на постоянни одити на производствените мощности.
В допълнение на това, нашите заводи, офиси и съоръжения са съобразени с изискванията на местните закони за опазване на околната среда, както и със стандарт ISO 14001, който включва различни аспекти от управлението на опазване на околната среда.