Msn show

Нашите водещи ценности

В сърцето на Teva, нашите водещи ценности ни помагат да осъществим целта си – да бъдем най-незаменимата фармацевтична компания в света. Ценностите на Teva въплъщават самата същност на начина, по който работим.

 
Нашите водещи ценности – в сърцето на Teva

Teva се е посветила на култура базирана върху ценностите и движена от високата производителност и ефективност. В сърцето на Teva са нашите водещи ценности: почтеност, уважение, сътрудничество, върхови постижения и лидерство. Тези ценности ни помагат да осъществим целта си – да бъдем най-незаменимата фармацевтична компания в света.

Нашите ценности представляват неразривна верига от начини на поведение и един процес, който въплъщава самата същност на начина, по който работим. В Teva, ние вярваме, че:

Личната почтенност води до взаимно уважение ...

Взаимното уважение води до здравословно сътрудничество ...

Здравословното сътрудничество дава сила на стремежа ни за върхови постижения ...

Стремежа ни за върхови постижения е от ключово значение за продължаващото лидерство на Teva ...

... А продължаващото лидерство зависи от индивидуалната ни почтенност.

 

 

Ценностите на Teva представляват най-доброто от това, което е и което може да бъде Teva. Те осигуряват фокус, посока и основно ръководство. Те дават възможност за прилагането им във всяка отделна държава като се прави оценка на разнообразието и богатството на нашето наследство. Те помагат за създаването на среда, която ще привлича и задържа най-добрите и най-изявените в индустрията, като по този начин гарантира успеха ни в дългосрочен план.

Нашите ценности поставят хората в центъра на нашия успех. Те подсилват значението на това как изпълняваме стратегята и управляват нашето ежедневно поведение и решения. Те ни обединяват, когато изпълняваме задълженията си към нашите пациенти, клиенти, акционери и служители по целия свят.