Msn show

 
Политика на Тева за поверителност на лични данни в лекарствената безопасност

Политика на Тева за поверителност на лични данни в лекарствената безопасност

Използвани дефиниции

„Нежелана реакция“ означава нежелано, непредвидено или вредно събитие, свързано с употребата на лекарствен продукт на Тева.

„Лични данни“ означава информация, която води до установяване на самоличност (напр. Вашата, на Вашия лекар или на член на Вашето семейство).

„Тева“ означава Тева Фармасютикъл Индъстрис или дъщерните й компании (или и двете), наричани още в този документ „ние“, „нас“ и „наш“.

Тева и Вашите лични данни

Безопасността на пациентите е изключително важна за Тева и ние приемаме сериозно безопасното използване на всички наши продукти. Тева трябва да бъде в състояние да установи контакт с хората, които се свързват с нас относно нашите продукти, за да предприемем последващи действия и да получим допълнителна информация, да отговорим на запитвания или да изпратим поискан материал. Тази политика за поверителност на лични данни описва механизма, по който ние събираме и използваме Вашите лични данни, за да изпълним своите задължения за проследяване на безопасността на всички наши лекарства на пазара, както и на тези, които са в процес на клинично разработване (известни още като задължения по лекарствена безопасност/фармакологична бдителност).

Обхват на политиката за поверителност на лични данни

Тази политика касае информацията, която събираме от Вас онлайн, по телефон, факс, имейл или по пощата, или като част от съобщаването на нежелани реакции, изискано от местното законодателство и приложимо за Тева. Вашите лични данни може да се събират и когато попълвате формуляри на електронни сайтове, собственост на или управлявани от Тева.

Ако сте пациент, информация за Вас може да ни бъде предоставена от трета страна, която съобщава нежелана реакция, свързана с Вас. Трета страна може да бъдат медицински специалисти, адвокати, роднини или други членове на обществото.

Каква информация събираме и защо я събираме

За целите на лекарствената безопасност, Тева има законово задължение да събира конкретни данни. Това е посочено подробно по-долу.

Пациенти (обект на доклад)

Ние събираме Вашите лични данни, когато Вие или трета страна ни предостави информация за Вас във връзка с нежелана реакция, която засяга Вас или друго лице. В случай, че Вие лично съобщавате нежелана реакция, моля вижте раздел Съобщаващи.

Според законодателните изисквания за лекарствена безопасност, ние сме длъжни да съберем „подробен доклад“ за всяка нежелана реакция, която достигне до нас, с помощта на който реакцията да бъде оценена и сравнена с други нежелани реакции, записани за този продукт. Личните данни, които могат да се събират за Вас, когато сте обект на доклад за нежелана реакция са:

 • име или инициали;
 • възраст и дата на раждане;
 • пол;
 • тегло и ръст;
 • данни за продукта, предизвикал нежеланата реакция, включително дозата, която сте приемали или Ви е била предписана, причината, поради която сте приемали или Ви е бил предписан продукта, както и всяка последваща промяна в обичайната схема на лечение;
 • данни за други лекарства или терапии, които приемате или сте приемали по време на реакцията, включително дозата, която сте приемали или Ви е била предписана, периода от време, за който сте приемали лекарството, причината, поради която сте приемали лекарството, както и всяка последваща промяна в режима Ви;
 • данни за нежеланата реакция, която сте получили, за лечението, което сте получили за тази реакция, както и други дългосрочни ефекти, до които е довела нежеланата реакция;
 • друга медицинска анамнеза, която съобщаващият смята за приложима, включително документи, като резултати от лабораторни изследвания, история на лекарствената терапия и анамнеза на пациента.

Според законовите норми, част от тази информация се счита за „чувствителни лични данни“ за Вас. Това включва всяка информация, която ни разказва за Вашите:

 • здравословно състояние;
 • етническа принадлежност;
 • религия;
 • сексуален живот.

Тази информация се обработва само когато е важно и необходимо да се документира правилно Вашата нежелана реакция и с цел изпълнение на задълженията ни по лекарствена безопасност. Тези изисквания позволяват на нас и на компетентните органи по лекарствена безопасност да диагностицираме, управляваме и предотвратим тези нежелани реакции да възникват и занапред.

Съобщаващи

Ние събираме информация за Вас, когато ни я предоставите във връзка с нежеланата реакция, която съобщавате.

Според законовите изисквания за лекарствена безопасност, ние трябва да гарантираме, че нежеланите реакции могат да бъдат проследени при нужда от последващи действия. В резултат на това, ние трябва да поддържаме информация за съобщаващите, чрез която да сме в състояние да се свържем с Вас, след получаване на съобщението. Личните данни, които може да събираме за Вас, когато съобщавате нежелана реакция са Вашите:

 • име;
 • данни за контакт (може да включват Вашия адрес, имейл, телефонен номер или факс номер);
 • професия (тази информация може да определи въпросите, които може да Ви зададем относно нежеланата реакция, в зависимост от нивото на медицинските Ви познания);
 • връзка с обекта на доклада.

Ако Вие сте обект на доклада, тази информация може да се комбинира с информацията, която предоставяте във връзка с нежеланата реакция. Въпреки това, информация за пациенти, роднини или други немедицински съобщаващи лица не се съхранява в глобалната база данни на Тева (виж по-долу).

Как използваме и обменяме Вашите лични данни

В изпълнение на задълженията си по лекарствена безопасност, ние може да използваме или обменяме Вашите лични данни за:

 • да проучим нежеланата реакция;
 • да се свържем с Вас за допълнителна информация относно нежеланата реакция, която съобщавате;
 • да сравним информацията за нежеланата реакция с информация за други нежелани реакции, получени от Тева, за да се анализира безопасността на партида, продукт на Тева или активно вещество в общност;
 • да предоставим задължителните доклади за безопасност на националните власти или европейската база данни Eudravigilance с цел анализиране на безопасността на партида, продукт на Тева, генерично или активно вещество в общност, заедно с доклади от други източници.

Личните данни, събрани от Вас относно лекарствена безопасност могат да бъдат предадени на трета страна в случай на продажба или прехвърляне на някой от нашите продукти, като в този случай ние ще изискаме от купувача или приобретателя да използва личните данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

Освен това ние може да обменим информация и лични данни с други фармацевтични компании в случаи на съвместен маркетинг, съвместна дистрибуция или други лицензионни партньорства, при които задълженията по лекарствена безопасност за даден продукт изискват такъв обмен на информация за безопасност.

Ние обменяме информация с националните и европейските компетентни органи в съответствие със законите за лекарствена безопасност. В този случай използването на Вашите данни не е в контрола на компанията.

Глобална база за лекарствена безопасност

Тъй като задълженията за лекарствена безопасност изискват от нас да разглеждаме повтарящи се модели в докладите, получени от всяка страна, в която нашите продукти са на пазара, анализът се осъществява от международна група от висококвалифицирани лекари. За да отговорим на тези изисквания, информацията, предоставена като част от докладването на нежелана реакция се споделя в системата на Тева чрез глобалната база данни за лекарствена безопасност. Едновременно с това, базата данни представлява платформа, чрез която Тева предава съобщения за нежелани реакции в базата данни Eudravigilance. Цялата информация за пациента, описана в раздел Пациенти (обект на доклад) може да бъде качена в тази база данни. Това се отнася и за всички данни от раздел Съобщаващи, с изключение на случаите, когато съобщаващият не е медицинско лице.

Как съхраняваме информацията и какви са Вашите права

Тъй като безопасността на пациентите е от първостепенно значение, ние запазваме цялата информация, която сме събрали за Вас в резултат на доклад за нежелана реакция, за да гарантираме, че безопасността на нашите продукти се оценява правилно с течение на времето.

Вие може да поискате достъп до Вашата информация, както и да я коригирате по всяко време, като се свържете с екипа по лекарствена безопасност на Тева на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . По юридически причини не можем да изтрием информацията, която е събрана в рамките на доклад за нежелана реакция, освен ако тя е неправилна. Може да е необходимо да се идентифицирате, преди да изпълним Вашето искане за достъп или за коригиране на лични данни. Вашето право на такъв достъп или корекция може да бъде ограничено от закона.

Сигурност

Тева взема необходимите мерки, за да гарантира защита на Вашите лични данни от случайна загуба и неоторизиран достъп, използване, изменение или разпространение. Данните се прехвърлят чрез осигурен подход, с използване на SSL криптиране и се съхраняват на защитени сървъри. Освен това, ние предприеме по-нататъшни мерки за информационна сигурност, включително контрол за достъп, строга физическа сигурност и събиране на информация, процеси за съхранение и обработка.

Международни трансфери

Всички бази по лекарствена безопасност, в това число глобалната база данни по лекарствена безопасност, се съхраняват в Израел. Те се оперират и поддържат денонощно от специализирани екипи по лекарствена безопасност на Тева в Израел, Германия и САЩ. Тева е в партньорски взаимоотношения с Accenture Services Private Limited, Индия за въвеждане на данни, управление и почистване на данни на ограничена част от базата данни по лекарствена безопасност.

Информацията за пациента може да бъде предавана като част от нашата глобална база данни по лекарствена безопасност (виж по-горе).

Това може да включва предаване на данни извън Вашата страна към страни, които не прилагат адекватно ниво на защита на личните данни според националното или европейското право. В тези случаи Тева предприема подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни са защитени по подходящ начин, ако се предават в тези страни. Макар да остават в системата на Тева, мерките за сигурност, описани в настоящата Политика за поверителност на данни се прилагат винаги и когато се обработват в системите на други страни, Тева осигурява споразумения с тези страни, които да гарантират, че третата страна също има приложими адекватни мерки за сигурност.

Промени в тази Политика за поверителност на лични данни

Ако решим да променим същността на тази Политика за поверителност на лични данни, ще публикуваме тези промени чрез съобщение на видно място в нашия уебсайт.

Данни за контакт

Вашите данни се предоставят на Тева и се съхраняват в бази данни на сървъри, намиращи се в Израел, които са собственост и се поддържат от Тева Фармасютикъл Индъстрис, израелска компания с ограничена отговорност, чието основно седалище е:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

5 Basel Street

PO Box 3190

Petach Tikva 49131

Израел


Ако имате въпроси или притеснения относно настоящата Политика за поверителност на лични данни, моля, свържете се с нас на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Ние ще се постараем да отговорим на въпроса Ви или да разрешим проблема Ви при първа възможност.