Като водеща световна фармацевтична компания Teva осигурява важни лекарства на милиони хора по целия свят всеки ден. Нашите приоритети продължават да бъдат фокусирани върху здравето и благосъстоянието на нашите служители, а нашата отговорност – да продължаваме да предоставяме нашите лекарства на близо 200 милиона пациенти, които зависят от нас всеки ден.

Предоставяне на лечение при COVID-19

Ние непрекъснато правим оценка на портфолиото си, така че да е в подкрепа на нуждите от лечение на COVID-19, а нашата глобална производствена мрежа се фокусира да осигурява и разширява производството както на активни фармацевтични съставки, така и на готови дози за потенциални лечения. Ние правим това, като същевременно продължаваме да предоставяме богатото ни портфолио от лекарства на други пациенти.

Teva ще продължава да работи с правителствата и международни организации в отговор на възникващите нужди, свързани с тази криза.

Политика и мерки за служителите ни

Нашите служители от всички сфери на нашия бизнес се грижат за непрекъснатостта на нашите дейности и ние сме поели ангажимент да подпомагаме техните усилия и да се грижим за тяхното лично здраве и безопасност. Ние прилагаме на практика всички подходящи мерки, за да гарантираме безопасното снабдяване и транспорт на нашите лекарства и активни фармацевтични съставки, и сме възприели мерки, които да гарантират, че нашето производство продължава работа, което ще ни позволи да запазим бизнеса си, производствените, както и научноизследователските и развойните дейности. Ограничили сме броя на хората в нашите съоръжения само до онези, които са от съществено значение и не могат да работят дистанционно. С нашия принос, като поддържаме по-голямо разстояние помежду си, се надяваме да защитим по-добре нашите служители и в крайна cметка общностите, в които живеем.

Непрекъснатост на бизнеса

Веригата за доставки, нужни за нашите ключови продукти, брандирани и генерични, както и активните фармацевтични съставки, остава до голяма степен непрекъсната при адекватни складови наличности на продуктите в цялата ни мрежа. Освен това въз основа на анализ на потенциални сценарии в момента имаме планове за инвентаризация и съкращение в отговор на потенциални дефицити, в случай че такива възникнат. Наблюдаваме внимателно променящата се ситуация на някои от ключовите пазари, където произвеждаме и продаваме, и съответно адаптираме нашите планове за непрекъснатост на бизнеса.

Водеща позиция в отрасъла

Нашата индустрия играе важна роля, особено в такива предизвикателни времена. Работим с правителствата, за да могат да направят всичко по силите си в партньорство с нашия отрасъл, за да поддържат разработката, производството, доставката и разпространението на висококачествени лекарства за пациенти по целия свят по време на тази безпрецедентна световна здравна криза

Предупреждение относно прогнозни изявления

Настоящото изявление съдържа прогнозни изявления по смисъла на Закона за реформа в съдопроизводството по частни ценни книжа на САЩ от 1995 г. относно мерките, които компанията предприема по отношение на COVID-19, които се основават на настоящите виждания и очаквания на ръководството, подлежащи на значителни рискове и неяснота, известни и неизвестни, и биха могли да изменят значително бъдещи резултати, изпълнение или постижения, в сравнение с изказаното или подразбраното в тези прогнозни изявления. Важни фактори, които могат да причинят или допринасят за такива разлики, включват рискове, свързани с:

неяснотата на размера, продължителността, географския обхват и въздействието на епидемията от COVID-19 върху нашия бизнес и върху икономиката като цяло; настоящото и несигурно бъдеще въздействие на епидемията от COVID-19 върху нашата дейност, финансово състояние, производство, парични потоци и ликвидност; адекватността или ефективността на стъпките, които сме предприели или бихме могли да предприемем в отговор на епидемията от COVID-19;

нашата дейност и производство като цяло, включително проблеми с производството или качествения контрол; прекъсвания по веригата на доставки, включително и поради потенциалните ефекти на епидемията от COVID-19 върху нашето производство и бизнес на географски местоположения, засегнати от епидемията, и върху бизнес операциите на нашите клиенти и доставчици; способността ни успешно да изпълняваме и поддържаме дейностите и усилията, свързани с мерките във връзка с COVID-19 в дългосрочен план и свързаните с тях разходи; предизвикателства, свързани с осъществяването на бизнеса в световен мащаб, включително неблагоприятните ефекти на пандемията от COVID-19; разходи и закъснения, произтичащи от широкообхватната правителствена регулация, на която сме подложени, включително ефекта върху одобрението на продукти вследствие на пандемията от COVID-19; прекъсвания на системите за информационни технологии; и способността ни да се конкурираме успешно на пазара;

и други фактори, разгледани в годишния отчет по формуляр 10-К за годината, приключила на 31 декември 2019 г., включително в разделите, озаглавени „Рискови фактори“ и „Прогнозни изявления“. Прогнозните изявления са значими единствено към датата, на която са направени, и ние не поемаме задължението да обновяваме или редактираме което и да е прогнозно изявление или съдържаща се в него информация, било то вследствие на нова информация, бъдещи събития или друго. Предупредени сте да не разчитате прекомерно на тези прогнозни изявления.