България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Pazenir®

Пазенир

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

paclitaxel albumin

Продукти на пазара

Пазенир 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия x 1 x 20 ml