България

Доклад за икономическото въздействие

Нашата дейност оказва влияние върху икономиките и здравните системи по цел свят.

 


Въз основа на независими анализи, извършени от Matrix Global Advisors (MGA), Докладът за глобалното икономическо
въздействие на Teva подчертава широкообхватните икономически ползи допринесени от Teva и количествено определя прякото и косвеното икономическо въздействие на Teva по отношение на работни места, доходи от трудова дейност, БВП и спестявания от генерични лекарствени продукти.