ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ

Настоящото Известие за поверителност и бисквитки („Известие“) се отнася до обработката на лични данни на субекти на лични данни, които се намират в България и/или са отношения с „Тева Фарма“ ЕАД, „Балканфарма Дупница“ АД и „Балканфарма Троян“ АД (наричани заедно и поотделно „Teva“). Можете да видите списък на всички свързани дружества на Teva на следния уебсайт: http://www.tevapharm.com. В настоящото Известие Teva е спомената като „ние“, „нас“ и „наш/а/и“.

Кои сме ние?

„Тева Фарма“ ЕАД, с ЕИК 831042432, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, ул. „Люба Величкова“ № 9.;

„Балканфарма-Дупница“ АД с ЕИК 819364374, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, 2600, ул. „Самоковско шосе“ № 3 и

„Балканфарма-Троян“ АД, с ЕИК 820174176, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, 5600, ул. „Крайречна“ № 1

са дъщерни дружества на Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. и част от групата на Тева, които са учредени и извършват дейност в съответствие с приложимото законодателство в Република България. 

Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на „Тева Фарма“ ЕАД на следния имейл: euprivacy@tevaeu.com.

Всяко от тези дружества може да обработва лични данни, предмет на Известието като отделен администратор на лични данни. В специфични случаи, е възможно като изключение тези дружества да обработват данни като съвместни администратори, в който случай съответната информация за съвместното обработване ще се предоставя отделно на субектите на данни.

Информация за надзорния орган

Надзорният орган в България е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

1. Обхват на настоящото Известие

Това известие се прилага цялостно при обработването на личните Ви данни от наша страна. Извън горното, обаче, може да има специфични случаи, в които различно Известие Ви се предоставя от наша страна, включително, например, ако (а) ни докладвате за нежелани лекарствени реакции или отправяте към нас жалба или сигнал относно качеството на наш продукт или друго подобно оплакване; или (ii) ако имаме специални задължения да записваме и докладваме „предоставяне на стойност“ в съответствие с изисквания за прозрачност. Такова е Известието за поверителност на Teva по лекарствена безопасност, медицинска информация и оплаквания, свързани с качеството на продуктите, което е неразделна част от настоящия документ като Приложение 1.

Настоящото Известие описва как използваме Вашите лични данни и Вашите права за защита на данните, включително, когато е приложимо, право да възразите срещу част от обработването, което извършваме. Повече информация за Вашите права и как да ги упражните е изложена в раздела „Вашите права“.

Настоящото Известие се отнася за лични данни, които събираме чрез или във връзка със:

а. Сайтове и дигитални пространства

Ние обработваме Вашите лични данни, когато посещавате или използвате наши уебсайтове и други наши дигитални пространства (като мобилни приложения) или платформи (всеки от тях наречен „Сайт“). 

Данните, които събираме, могат да включват информация за дейностите от устройство или от мрежа, като вид на устройството, IP адрес, идентификатори на устройство или потребител, операционна система, интернет доставчик, дата и час на използване на уебсайт, информация за електронни препратки (линкове), електронна поща или функционалности или съдържание, с което взаимодействате, и друга регистърна (log) информация. Можем да получим информация за докладване на грешки в случай на техническа грешка, включително вида и версията на устройството или софтуера към момента на появата на грешката, и друга комуникация или съдържание, предоставени по време на появата на грешката.

За Сайтове, в които създавате профил (като например за да достъпите фармацевтични поръчки, да достъпите специфична информация за продукт, да се регистрирате за събитие и т.н), за да можем да управляваме профила Ви е възможно да съберем информация, която Ви идентифицира, включително имена, адреси, телефон, имейл адрес, факс, ИП адрес и други служебни данни за контакт, уникален идентификационен номер като здравен специалист (ако е приложимо според националното законодателство; данни за достъп (потребителско име и парола);данни за бизнеса или дружеството/ организацията, свързани с профила, образование, място на работа, постове, академични титли, квалификация, специалност, както и друга информация, отнасяща се до Вас, която може да ни предоставите доброволно при регистрация. Ние се нуждаем от част от тази информация във връзка с Вашата роля като здравен специалист, когато преценяваме, дали e допустимо да получите достъп до определени продукти, услуги или данни, които могат да бъдат предоставяни само на здравни специалисти.

Нашите Сайтове могат да включват връзки към други уебсайтове или други дигитални пространства на трети страни, върху които нямаме контрол. Teva не носи отговорност за политиките или практиките за поверителност на такива трети лица и на такива уебсайтове или други дигитални пространства. Ако осъществявате достъп до тези уебсайтове или други дигитални пространства чрез нашите Сайтове, трябва да прегледате политиките за поверителност на тези уебсайтове или други дигитални пространства, за да можете да разберете по какъв начин те събират, използват и споделят Ваши лични данни.

По-специално, Сайтовете на Тева използват приложно-програмният интерфейс (API) на YouTube, за да показват видеа. Тази услуга на трета страна има отделни и независими политики за поверителност и/или Общи условия посочени по-долу:

b. Проверки за конфликт на интереси

Ние ще обработваме Вашите лични данни, ако някой от нашите служители е обявил потенциален конфликт на интереси (т.е. всяка ситуация, при която лични, социални, финансови, политически или други интереси са поставени пред тези на Teva), който се отнася до Вас.

c. Медицински специалисти

Teva събира информация за медицински специалисти, когато взаимодействат с нас или с нашите представители. В допълнение към информацията за идентификация, включително данни за контакт, събираме информация, свързана с професията и трудовите отношения (вкл. професионална титла, работодател, компетенции и интереси). Също така поддържаме записи за нашата комуникация и срещи с Вас. Teva събира също лични данни от редица източници на данни на трети страни, по-специално от обществено достъпни източници, като публични регистри на медицински специалисти, публикувани списания и материали за събития, както и от уебсайтове на медицински специалисти или на техните работодатели. Teva събира и обработва такива публично достъпни данни само доколкото целите за такова събиране и обработка са съвместими със и съответстват на първоначалните цели, за които съответните данни са направени обществено достояние. Teva използва също така трети страни - доставчици на данни, специално за подобряване на собствената си информираност в сектора на здравните грижи. Тези данни ще включват информация за Вашата(ите) длъжност(и), Вашите квалификации, Вашата специалност, Вашия работодател, Вашия опит, Вашите публикации и друга информация, свързана с Вашата професия.

Можем да събираме и обработваме лични данни, за да преценим, дали можем да сключим договор с Ваш в съответствие с приложимите изисквания към дейността на Тева и с приложимите вътрешни политики на Тева, включително да преценим, дали да Ви поканим да сключите договор с Тева (например да участвате като лектор). За тази цел събираме информация като: имена, уникален идентификационен номер като здравен специалист (ако е приложимо според националното законодателство), образование, място на работа, адрес на месторабота, телефон, имейл, код според вътрешните системи на Тева, позиция, академични титли, специалност, квалификация, професионален опит, публикации, сертификати, биографии и друга информация за предишните Ви отношения с Тева.

Когато сключваме договори с Вас като здравен специалист, както и във връзка с изпълнението на тези договор и необходимата комуникация, ние можем да обработваме следните данни: имена, адрес, телефон и имейл, и други служебни контакти, национален идентификационен номер като здравен специалист (ако е приложимо според националното законодателство) и т.н., в съответствие със законодателството в съответната страна, в която извършвате дейност; паспортни данни, както и банкова информация (банкови сметки), които сте ни предоставили, за да заплатим услугите или да възстановим професионалните такси, разходи за път и настаняване; информация за осигурителния Ви доход (ако е приложимо), ДДС номер (ако е приложимо), информация за плащания, детайли за сключения договор (предмет и услуги, срок, начална дата и т.н.),информация, предоставена, създадена и събрана в контекста на изпълнение на договора като публикации, сертификати, биографии, професионални снимки и презентации, други материали и друга информация за професионалните Ви дейности, както и записи на комуникация. 

Когато, в контекста на нашите взаимоотношения, се обвържем, и/или за да Ви съдействаме с организацията на Вашето пътуване и/или възстановяване на разходи за път и настаняване – ние можем да обработваме идентификационните Ви данни, заедно с информация за причините за пътуването, пътна информация, направени разходи и Вашите предпочитания за пътуване и настаняване, включително документация за пътуване и настаняване и друга информация, свързана с и необходима за организация на пътуването.

За целите на провеждане на семинари и други събития, включително онлайн семинари и виртуални събития, Тева събира следните лични данни за здравни специалисти: имена, телефонен номер, имейл адрес, уникален идентификационен номер на здравен специалист (ако е приложимо според националното законодателство), специалност, данни за работодател (организация, адрес), информация за датата и продължителността на събитието, място на събитието (за събития на живо), ИП адреси. Данните може да се споделят със свързани дружества на Тева и одитиращи власти за целите на изпълнение на законови задължения за отчитане на Тева и свързаните му дружества.

В допълнение, като фармацевтична компания, Тева има задължения съгласно EFPIA и националното законодателство да прилага рестрикции относно предоставянето на медицински мостри на здравни специалисти. В тази връзка, ние трябва да съхраняваме информация за медицинските мостри, които сме предоставили и обработваме следната информация на здравните специалисти: идентификационни данни (имена и друга информация, която може да се изисква за идентификация според националното законодателство или според кодекса на националното сдружение, член на EFPIA), информация за предоставените медицински мостри (брой мостри, вид, дата на предоставяне), квалификация на здравния специалист да предписва медицинския продукт, за който са предоставени мостри, информация, съдържащ се в писмени заявки от здравните специалисти (име, подпис).

Също така, Тева създава и поддържа вътрешна база данни за здравни специалисти, която е споделена със свързани дружества на Тева за целите, описани в секцията за законните бизнес интереси на Тева.

Като член на EFPIA (Европейска федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации), ние сме предприели определени задължения за прозрачност и сме задължени да разкриваме информация за прехвърлянето на ценности към здравни специалисти. За да можем да спазим изискванията индивидуално разкриване на прехвърляне на ценности, ако сте дали съгласие или ако е било изрично предвидено в договора, сключен с Вас, ще публикуваме на следния публичен уебсайт https://www.teva.bg/about-teva/compliance/ следната информация за Вас:

 • пълно име;
 • град на основно упражняване на дейността;
 • държава на основно упражняване на дейността;
 • основен адрес на упражняване на дейността;
 • уникален идентификационен номер на здравен специалист (ако е приложимо според националното законодателство);
 • принос към стойността на събитието;
 • такса за услугата или консултацията;
 • друга информация, ако се изисква от кодекса на националното сдружение – член на EFPIA в страната, където Вие, като здравен специалист, имате служебен адрес.

Горната информация се публикува веднъж в годината и всяка публикация отразява съответния отчетен период, за да спазим горните задължения за прозрачност. Плащанията се представят като обобщена годишна сума, получени от здравния специалист. Разкритата информация ще остане в публичното пространство за минимум 3 години след момента, в който за първи път е била разкрита информацията, освен ако във всеки случай (i) се изисква по-кратък период според приложимото национално законодателство или (ii) съответното законово основание за защита на личните данни вече не е приложимо.

Независимо от индивидуалното разкриване, ние ще обработваме Вашите лични данни за целите на обединено разкриване на прехвърляне на ценности, както и във връзка с изпълнението на други задължения за прозрачност по силата на Кодекса на EFPIA. Обработването е извършва на базата на легитимен интерес независимо дали Вие сте дали съгласие за индивидуално разкриване или сте оттеглили предходно дадено съгласие, или индивидуалното разкриване е било изрично уговорено в договор, сключен с Вас.

d. Доставчици, контрагенти и клиенти

Когато се ангажирате с Teva като доставчик/контрагент или клиент или сте член на персонала на доставчик/контрагент или клиент на Teva, ние ще обработваме Вашите лични данни, включително Вашето име, персонален идентификационен номер, професионални контакти, данни за банкова сметка на доставчика/ контрагента или клиента, друга релевантна информация и финансова информация. Ще съхраняваме също данни за поръчки и плащания, отговори на проучвания, когато е приложимо, и други необходими записи на нашите взаимодействия с Вас.

e. Посредници, обучители, преподаватели и говорители на събития на Teva

Събираме и обработваме информация за Вас във връзка с ангажирането Ви да говорите на някое от нашите събития или да се появите в съдържание, което произвеждаме.

2. Как използваме Вашата информация

Ние обработваме личните данни, които събираме във връзка с нашите Сайтове, за следните цели и на следните основания:

a. Договор

Обработваме личните Ви данни, когато е необходимо за изпълнението на договор с Вас, или когато сте поискали да се предприемат стъпки по сключване на договор с нас, по-специално:

 • да изпълним някое от задълженията ни към Вас според такъв договор, като например да уреждаме Вашите поръчки и да извършваме плащания към Вас за предоставени услуги, възстановяване на разходи (включително разходи за пътуване и настаняване) или отстъпки;
 • да организираме и да провеждаме семинари и други събития, включително онлайн семинари и виртуални събития – предоставяне на покана за участие; предоставяне на достъп до събитието/до платформата на събитието; техническо предоставяне на събитието (за онлайн събития); издаване и предоставяне на сертификати за участие; комуникация с Вас във връзка със събитието; осъществяване на комуникация между участниците в събитието по време на онлайн събития;
 • когато е приложимо, да обработваме информация, свързана с посещаване на събития от Вас, например, диетични предпочитания; и
 • за уреждане на поръчки, въпроси и оплаквания относно продукти, когато сте направили поръчки, задали сте въпроси или сте подали оплаквания.

b. Законово задължение

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним законови (като нашите данъчни и счетоводни задължения) и регулаторни задължения, изисквания за лекарствена безопасност, изисквания за качеството, медицински запитвания и изисквания за съответствие, в това число:

 • да отговорим на искания за информация на държавни органи;
 • да спазваме всички законови задължения и задължения за саморегулиране, включително задължения за прозрачност и оповестяване или задължения за неприемане на подаръци (това може да бъде в съответствие с нашите законни (легитимни) интереси или наше законово задължение);
 • да уреждаме и да отговаряме на искания относно информация за качеството или медицинска информация (това може да съответства на наши законни (легитимни) интереси или да съставлява наше законово задължение);
 • преди да сключим договор за лични услуги с Вас, да проверим дали професионалната Ви компетентност и опитът Ви отговарят на нашата установена нужда от тази услуга.
 • да спазваме изискванията за предоставяне на медицински мостри на здравни професионалисти (това може да е или наш легитимен интерес, или законово задължение);
 • да ограничим достъпа до събития само до лица, които имат правото на достъп до информацията, която ще бъде представена на събитието (например здравни професионалисти, когато информацията е предназначена само за здравни професионалисти);
 • Може също да обработваме личните Ви данни във връзка с разрешаване на спорове, правни искове или за цели, свързани с осигуряване съответствие, регулаторни цели и разследващи цели, които счетем за необходими (включително разкриване на такава информация във връзка с правни производства или съдебни процеси) (това може да бъде в съответствие с нашите законни (легитимни) интереси или наше законово задължение).
 • Пазим записи за всички съгласия, предпочитания и други настройки, за да сме в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

c. Легитимни интереси

Също така ние обработваме Вашите лични данни, когато е необходимо за целите на нашите легитимни интереси като администратор (или тези на трета страна):

 • за да отговаряме на Вашите запитвания или друга кореспонденция, която сте изпратили чрез наши Сайтове;
 • за да анализираме взаимодействието с нашите Сайтове, комуникация, събития и услуги, за да можем да подобряваме съдържанието, да оптимизираме представянето и да засилим тяхната релевантност за различни аудитории;
 • за да оптимизираме и да персонализираме използването на нашите Сайтове и комуникацията ни с Вас;
 • за да установяваме, проверяваме, предотвратяваме и докладваме дейности, които може да нарушават политиките ни или може да са незаконни;
 • за да извършваме проверки и оценки на конфликти на интереси, когато служител на Teva преценява, че във връзка с отношенията ни с Вас е възможно да има потенциален конфликт на интереси с Teva, и да водим отчетност за същите, за да можем да предприемаме подходящи действия за отстраняване на конфликти на интереси;
 • за да развиваме и поддържаме отношенията си с Вас и за по-добро разбиране на сектора на здравните грижи;
 • за да се свързваме с Вас или по друг начин да Ви предоставяме информация относно продукти или събития на Teva (когато не се изисква съгласие за получаване на директни маркетингови съобщения);
 • за да персонализираме нашите комуникации с Вас въз основа на Вашия опит и професионални интереси;
 • за да преценим и анализираме Вашите интереси и опит, като събираме информация във връзка с обаждания или посещения от наши представители;
 • за да провеждаме и проследяваме дейности за обучение, включително да Ви предоставяме допълнителна информация, да Ви каним на симпозиуми, конгреси, семинари, дебати и други събития;
 • за да осъществяваме или за да Ви включваме в пазарни проучвания, научни колаборации и други изследователски дейности, за да разбираме по-добре пазарите и/или да подобрим експертизата си;
 • за да проверим дали професионалните Ви познания и опит отговарят на нашата установена нужда от съответна услуга преди да сключим договор за лични услуги с Вас (доколкото това не е правно задължение, както е описано по-горе);
 • за да управляваме нашите бизнес отношения с Вас;
 • за да планираме, осъществяваме и мониторираме нашата дейност във връзка с нашите договори с доставчици, контрагенти или клиенти;
 • за да разглеждаме всякакви въпроси или оплаквания, които може да имате относно Teva или персонала на Teva;
 • за да проверяваме твърдения за нарушения;
 • за осъществяване надлежни проверки и анализи (due diligence) преди създаването на търговска сметка или в случай на сливания и придобивания, разрешаване на спорове или одити;
 • за да спазваме професионалните етични изисквания за прозрачност, които се прилагат спрямо фармацевтични компании, като изискванията, установени от Кодекса на EFPIA;
 • за да спазваме законовите задължения на Тева или свързаните му дружества в други държави;
 • за да съхраняваме и предоставяме достъп до данни в случай на одит или за целите на вътрешното отчитане, включително отчетност за провеждането на събития и участието на здравни специалисти в тях;
 • за да ограничаваме достъпа до събития само до здравни професионалисти с подходящи квалификации, опит и/или специалност (докато това вече не е законово задължение, както е описано по-горе); и
 • да провеждаме проучвания за нивото на удовлетвореност от събитие или друга активност, проведена от Тева.
 • Моля, свържете се с нас за повече информация за балансиращия тест на легитимните ни интереси, като използвате информацията за контакт в края на това Известие.

d. Съгласие

По принцип не разчитаме на съгласието като основание за обработването на личните Ви данни. Ако сте физическо лице, може да поискаме съгласието Ви, преди да Ви пратим директни маркетингови съобщения по електронна поща. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за маркетингови цели, като се свържете с нас.

Ако изискваме съгласието Ви, за да обработваме личните Ви данни във всички случаи ще се свържем отделно с Вас, за да поискаме такова съгласие.

Когато събираме лични данни за изпълнение на нашия договор с Вас или за изпълнение на нашите законови задължения, това е задължително и ние няма да можем да изпълним договора или може да бъдем възпрепятствани да изпълним нашите законови задължения към Вас или трети страни (като например задължително отчитане, данъчни и счетоводни задължения) без тази информация. Във всички останали случаи предоставянето на исканите лични данни не е задължително, но това може да повлияе на възможността Ви да получавате определени услуги или да участвате в определени дейности, когато информацията е необходима за тези цели.

Ще обработваме личните Ви данни само за целите, за които са събрани, освен ако в рамките на разумното не преценим, че имаме нужда от тях за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако имаме нужда да използваме личните Ви данни за несвързана, но съвместима цел, ще Ви уведомим предварително за това ползване на личните Ви данни и ще обясним правното основание за това. Обърнете внимание, че можем да обработваме личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, когато това се изисква или е разрешено от приложимото законодателство.

3. Споделяне на Вашите лични данни

Teva разкрива Вашите лични данни на следните категории получатели (във всички случаи, само когато е необходимо за изпълнение на техните функции):

 • нашият персонал (включително служители и външни консултанти), професионални консултанти и представители;
 • други отдели и дружества от групата на Teva по света, като Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. в Израел, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania и Teva Pharmaceuticals USA Ltd, които предоставят ИТ поддръжка, ИТ хостинг и други услуги на групата, като Човешки ресурси, Финанси, Правен отдел, Отдел за Съответствие с нормативната уредба и друго съдействие; можете да видите списък с дружествата от групата на Teva на следния уебсайт: http://www.tevapharm.com;
 • трети страни - доставчици на услуги, които обработват Вашите лични данни от името на Teva и които са ангажирани чрез договорни задължения да пазят Вашите лични данни в поверителност и подходящо защитени, като например:
 • ИТ поддръжка, хостинг на уебсайтове, CRM хостинг, управление на събития и доставчици на анализи;
 • доставчици на административни, консултантски и логистични услуги,
 • инвестиционни дружества за целите на управление на печалбите и дружества, предоставящи обучения;
 • дружества, предоставящи хостинг и поддръжка на база данни; и
 • различни услуги, свързани с управление на Човешки ресурси, пътувания и административни услуги. 
 • държавни органи (включително данъчни органи), регулаторни органи и длъжностни лица, отговарящи за опазване на обществения ред, ако се изисква за посочените по-горе цели, ако се изисква по закон, или ако е необходимо за правна защита на нашите законни права и интереси в съответствие с приложимите закони.
 • ако сте медицински специалист, съответните регулаторни органи, като Европейската агенция по лекарствата (European Medicines Agency, ЕМА) и органите за саморегулиране в сектора на фармацевтичната индустрия, като Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA);
 • нашите източници на лични данни трети страни, когато трябва да потвърдим и сме се съгласили да им съдействаме относно точността на информацията (например, ако сте медицински специалист, можем да споделяме лични данни с нашите източници - трети страни, когато сме уведомени, че Вие сте се преместили на нова длъжност);
 • във връзка с изпълнението на нашите отношения, защитата на нашите законни (легитимни) права и интереси или изпълнението на нашите законови задължения, ние можем да разкрием Вашите лични данни на доставчици на услуги, като банки, доставчици на пощенски услуги, адвокати, одитори и др. Когато общуваме с такива доставчици, ние изискваме от тях да спазват стриктно всички приложими правила и закони за защита на данните, както и специфичните правила, приложими към техните дейности, и към защитата на информацията, която обработват в хода на тази дейност;
 • в случай че бизнесът е продаден или обединен с друга бизнес, потенциално нашите консултанти, консултанти на потенциален купувач и всички нови собственици на бизнеса и трети страни (и техните консултанти), с които се сливаме или които придобиваме в бъдеще.

4. Бисквитки и свързани технологии за проследяване

Използване на бисквитки на Сайтове на Тева и дигитални ресурси/ платформи („Сайтове“)

Teva използва бисквитки и сходни технологии, като уеб маяци („web beacons“) за събиране на информация за Вас и запомняне на Вашите онлайн предпочитания. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на Вашето устройство, когато посещавате даден Сайт. След това бисквитките се изпращат обратно на Сайта, когато се върнете към него: това е полезно, защото позволява на Сайта да разпознае Вашето устройство. За да научите повече за бисквитките, моля, посетете www.allaboutcookies.org.

Ако искате да изтриете бисквитките, които вече са поставени на Вашия компютър, моля, вижте раздела за помощ и поддръжка на Вашия интернет браузър за инструкции как да намерите файла или директорията, която съхранява бисквитките. Информация за изтриване или контрол на бисквитките е налична също на www.allaboutcookies.org.

Моля, обърнете внимание, че чрез изтриване на нашите бисквитки (или деактивиране на бъдещи бисквитки) може да нямате достъп до определени области или функции на Сайтовете. Teva използва следните категории бисквитки:

Категория 1: Строго необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими, за да функционира Сайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено те се поставят само в отговор на действия, направени от Вас, които се равняват на искане за услуги, като например задаване на предпочитанията ви за поверителност, влизане в профил или попълване на формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреди за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от Сайта няма да работят.

Категория 2: Бисквитки за ефективност (performance cookies)

Тези бисквитки събират информация за начина, по който хората използват и си взаимодействат със Сайта. Ние използваме тези бисквитки, за да ни помогнат да разберем как посетителите стигат до Сайта, разглеждат или използват Сайта, както и за отбелязване на области, в които можем да подобрим навигацията, използването от страна на посетителите и маркетинговите кампании. Когато те се използват в имейли (съобщения по електронна поща), ние ги използваме, за да разберем дали е бил отворен имейла, дали е кликнато върху него или е изпратен в спам, времето на извършване на горепосочените действия (времеви печати) и какво устройство е използвано. Това ни помага да разберем Вашето ниво на интерес и ангажираност с информацията, която Ви изпращаме. Събраните данни могат да се съчетаят с други данни, които събираме, за подобряване на начина на функциониране на Сайта и качеството и уместността на информацията, която пращаме на получатели на имейли. Например, ние използваме Google Анализ, за да разберем по-добре как посетителите използват Сайта. Ако не искате в браузъра Ви да се използва Google Анализ, можете да инсталирате тази добавка на Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB..

Категория 3: Бисквитки за функционалност

Тези бисквитки се използват, за да подобрят функционалността и персонализирането на Сайта . След това могат да бъдат използвани, за да Ви осигурят по-ефикасно използване в съответствие с Вашите предпочитания и да направят посещенията Ви в Сайта по-персонализирани. Информацията, която тези бисквитки събират, би могла да позволява непряко да бъдете идентифицирани.

Категория 4: Бисквитки за социални мрежи: 

Тези бисквитки се използват, когато споделяте информация чрез бутон за споделяне на социални мрежи или бутон "Харесва ми" на нашите Сайтове, или когато се ангажирате със съдържанието ни на или чрез социална мрежа като LinkedIn или Twitter. Тези бисквитки събират информация за Вашето взаимодействие в социалните мрежи със Сайта, като например дали имате акаунт в сайта на социалната мрежа и дали сте влезли в него, когато взаимодействате със съдържание на Сайта. Тази информация може да е свързана с насочени/рекламни дейности. Моля, вижте раздела "Трети страни" по-долу за повече информация относно платформите на социалните мрежи, които поставят бисквитки на нашите Сайтове.

Категория 5: Рекламни бисквитки:

Тези бисквитки се използват за предоставяне на реклами, които са по-подходящи за Вас и с оглед на Вашите интереси. Те се използват също за ограничаване на броя пъти, в който виждате една реклама, както и за измерване на ефективността на рекламните кампании. Те обикновено се поставят от рекламни мрежи с наше разрешение. Те запомнят, че сте посетили Сайта и тази информация се споделя с други организации, като рекламодатели.

Период на съхранение

Когато поставяме "бисквитки" директно, обикновено съхраняваме информация, събрана от бисквитките, за максимален срок от 6 месеца.

Трети страни

Използването на Сайта от Ваша страна може да доведе до съхраняване на някои бисквитки, които не се контролират от нас. Това може да се случи, когато частта от Сайта, която посещавате, използва инструмент за анализ/управление на трета страна или инструмент за маркетингова автоматизация/управление или включва съдържание, показано от уебсайт на трета страна, например, LinkedIn или Facebook. Трябва да прегледате политиките за поверителност и бисквитки на тези услуги, за да разберете как тези трети страни използват бисквитки и дали вашите данни за бисквитки ще бъдат предадени към трета държава. Списък на третите страни, които поставят бисквитки на Сайта, можете да намерите по-долу:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Анализ

Управление на тези технологии:

Ако искате да изтриете бисквитките, които вече са на вашия компютър (на вашето крайно устройство), моля, вижте раздела за помощ и поддръжка на вашия интернет браузър за инструкции как да намерите файла или директорията, която съхранява бисквитки. Ако искате да избегнете бисквитките (уеб маяци) във вашите имейли, можете да се обърнете към настройките си в програмата си за четене на имейли и да деактивирате функционалността, която позволява на отдалечените изображения да се зареждат и да се въздържате от кликване върху връзки.

Информация за изтриване или контролиране на бисквитки е налична и на www.allaboutcookies.org. Моля, имайте предвид, че като изтриете нашите бисквитки (или деактивирате бъдещи бисквитки), може да нямате достъп до определени части или функции на Сайтовете.

5. Как съхраняваме Вашата информация

Данни за субекти на данни се съхраняват за следните периоди:

В случай че имаме сключен договор с Вас, от пристъпване към сключване и през периода на действие на договора, както и за период до 5 години след прекратяване на договора, освен в случаи, когато се изисква по-дълго съхраняване на важната информация според приложимото законодателство или когато друг период е обозначен в този раздел на Известието (например за целите на данъчния и осигурителния контрол).

Документацията, свързана с данъчния и осигурителния контрол, счетоводни и финансови записи на отношенията на Тева с Вас – включително платежни документи, данъчни или счетоводни документи (например фактури), както и други документи и информация, свързани с прилагането на данъчен и осигурителен контрол, като договори, подписани с Вас или друга кореспонденция, свързана със задължения за данъчен контрол, трябва да се съхраняват за период до 10 години..

Искания, оплаквания, сигнали и свързана кореспонденция трябва да се съхраняват за до 5 години от финалното им изследване или уреждане.

Информация за предоставени медицински мостри се съхранява за период от 5 години.

Записите за оповестяване, направено във връзка с трансфер на ценности към здравни професионалисти се съхраняват за минимум 5 години след края на съответния отчетен период, освен ако съгласно приложимото национално законодателство не се изисква по-кратък срок.

Личните Ви данни може да се обработват за по-дълъг период от посоченото в този раздел на Известието, когато това е необходимо, за да се защитят правата и законните интереси на Тева и свързаните му дружества, в частност за установяването, упражняването и защитата на правни претенции (например в случай на специфични граждански, административни или наказателни процеси – до 5 години от окончателното уреждане на случая), както и когато сме задължени да съхраняваме личните Ви данни за по-дълъг период, съгласно приложимото законодателство.

Освен това, Вашата информация ще бъде съхранявана 2 години или колкото е разумно необходимо за целите, изложени по-горе, в съответствие с приложимото законодателство. За повече информация за конкретната Ви ситуация, моля свържете се с нас чрез информацията за контакт, посочена по-долу.

6. Допълнителна информация за Вашите права

Съгласно приложимото законодателство може да имате право да поискате от Teva копие на Вашата информация, да я коригирате, изтриете или да ограничите нейното обработване, или да поискате от нас да прехвърлим част от тази информация на други организации. Може също да имате права да възразите срещу определена обработка. Тези права могат да бъдат ограничени в някои ситуации – например, когато можем да покажем, че имаме законово изискване да обработваме Вашите лични данни.

Когато сте дали съгласието си за обработването на Вашите данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му. 

Имате абсолютно право да откажете по всяко време обработване за целите на директния маркетинг. Можете да направите това, като следвате инструкциите в съобщението, когато това е електронно съобщение, или като се свържете с нас, като използвате данните, посочени по-долу.

За определени Сайтове може да имате възможност да променяте някои маркетингови предпочитания онлайн. 

Ако имате притеснения относно това как обработваме Вашите лични данни или желаете да упражните някое от Вашите права или желаете да получите друга информация, като копие от балансиращия тест за законните интереси, можете да се свържете със Службата за защита на личните данни на Teva като се свържете с нас.

7. Международни трансфери

Teva извършва дейност в международен мащаб и ще предава информацията Ви на получателите, посочени в раздела „Споделяне на Вашите лични данни“. Когато предава данни извън вашата държава, Teva следва местното законодателство за защита на личните данни.

За Европа (включително Обединеното Кралство и Швейцария): при предаване на Вашата информация в Израел, Teva обикновено се основава на решението на Европейската комисия (или местния еквивалент) относно адекватността по отношение на предаването на данни от Европейския съюз към Израел; при предаване към други държави извън ЕИП, които не са обект на „решение относно адекватността“ (или еквивалентен документ), Teva обикновено се основава на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи. Информация за съответния механизъм може да бъде предоставена при поискване от Отдела за защита на личните данни на Teva (информация за контакт по-долу) .

8. Запитвания във връзка със защитата на личните данни – свържете се с нас

Ако имате притеснения относно това как обработваме Вашите лични данни или желаете да упражните някое от Вашите права или желаете да получите друга информация, като копие на тест за балансиране на легитимните интереси, можете да се свържете с Отдела за защита на личните данни на Teva, използвайки следните контакти:

За Европа можете да се свържете с нас на EUPrivacy@tevaeu.com.

За Съединените американски щати или Канада можете да се свържете с нас на USPrivacy@tevapharm.com.

За други региони, моля свържете се с нас на IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Надяваме се, че можем да удовлетворим всякакви ваши запитвания относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. Ако обаче имате неразрешени проблеми, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните по мястото, където живеете, работите или смятате, че е налице нарушение на защитата на данните.

9. Промени в настоящото Известие

Това Известие може да се променя от време на време. Teva ще публикува актуализирана версия на Известието на тази страница и може по друг начин да съобщава промените, както е необходимо.

10. Последна актуализация: май 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Известие за поверителност на Teva за лекарствена безопасност, медицинска информация и оплаквания, свързани с качеството на продуктите

„Teva“ означава Teva Pharmaceutical Industries Ltd. с главен офис на Dvorah Haneviah 124, Тел Авив, Израел, или неговите дъщерни дружества (или и двете), включително следните администратори на данни, които са локалните дъщерни дружества във вашата страна, а именно:

- „Тева Фарма“ ЕАД, ЕИК 831042432, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, ул. „Люба Величкова“ № 9;

- „Балканфарма-Дупница“ АД, ЕИК 819364374, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, 2600, ул. „Самоковско шосе“ № 3, и

- „Балканфарма-Троян“ АД, ЕИК 820174176, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, 5600, ул. „Крайречна“ № 1.

Teva и Вашата поверителност

Осигуряването на безопасността на пациентите е изключително важно за Teva и ние приемаме сериозно безопасността при използването на всички наши продукти. За тази цел Teva трябва да може да се свърже с хората, които са се свързали с нея във връзка с нашите продукти, за да проследи и да получи допълнителна информация, да даде отговори на запитвания или да изпрати исканите материали. Това известие за поверителност описва как събираме и използваме лични данни (което означава информация във всякакъв формат, която може да бъде използвана, пряко или косвено, самостоятелно или в комбинация с друга информация, за идентифициране на лице или както е определено по друг начин в приложимото законодателство), за да ни подпомогне в изпълнението на нашите задължения по лекарствена безопасност, адресиране на оплаквания за качеството на продукта, отговаряне на запитвания за предоставяне на медицинска информация и/или изпълнение на нашите задължения да наблюдаваме и гарантираме безопасността и качеството на всички наши продукти, включително лекарствени продукти, козметични продукти, хранителни добавки и медицински изделия, които предлагаме на пазара или имаме в клинична разработка.

Въпреки че това Известие за поверителност е приложимо и за козметични продукти, хранителни добавки и медицински изделия, за улесняване на четенето се прави само позоваване на безопасността на лекарствата.

Обхват на това Известие за поверителност

Това Известие за поверителност се отнася до информация, която събираме от или за Вас онлайн (чрез уебсайт, социални медии, чат бот или чат на живо), по телефон, факс, електронна поща или поща, като част от нежелано събитие, медицинско запитване или оплакване за качество или правилата за съобщаване приложими за Teva. Може също така да събираме тази информация за Вас чрез специфични формуляри, подадени от Вас на уебсайт, който е собственост или се контролира от Teva.

„Нежелано събитие“ означава нежелано, непредвидено или вредно събитие във връзка с употребата на продукт на Teva. По отношение на медицинските изделия, то включва също „инциденти“, а за козметиката „сериозни нежелани ефекти“, но за по-лесно четене в това Известие за поверителност ще се използва само терминът „нежелано събитие“. Законодателството относно лекарствената безопасност изисква от нас да водим подробни записи за всяко нежелано събитие, предадено до нас, за да може събитието да бъде оценено и съпоставено с други нежелани събития, записани за този продукт.

Ако сте пациент, може също да ни бъде предоставена информация за Вас от трета страна, която съобщава за нежелано събитие, което Ви е засегнало. Такива трети страни могат да включват медицински специалисти, адвокати, роднини или други членове на обществеността.

Информация относно обработката на данни

Каква информация събираме?

Пациенти
 

Лекарствена безопасност

toggle more information

Личните данни, които можем да събираме за Вас, когато сте обект на съобщение за нежелано събитие, са:

 • име или инициали
 • данни за контакт за последващи цели (когато е приложимо)
 • възраст (дата на раждане, ако е предоставена)
 • пол
 • тегло и височина
 • подробности за продукта, предизвикал реакцията и употребата му от вас
 • подробности за други лекарства или лекове, които приемате/сте приемали по време на реакцията
 • подробности за нежеланата реакция, която сте изпитали, лечението, което сте получили за тази реакция, и всички дългосрочни ефекти, които реакцията е причинила
 • друга медицинска история, считана за релевантна от съобщителя, включително документи като лабораторни изследвания, анамнеза на лекарствата и анамнеза на пациента.

Това може да включва информация, която се счита от закона за „чувствителна“ (здраве, етническа принадлежност, религия, сексуален живот).

Личните данни, които можем да събираме за Вас, когато сте подали медицинско запитване, са:

 • име
 • данни за контакт (за последващи цели)
 • подробности за Вашето запитване, както са предоставени от Вас

Това може да включва информация, която се счита от закона за „чувствителна“ (здраве, етническа принадлежност, религия, сексуален живот).

Оплаквания, свързани с качество

Превключване на разгъване/свиване

Личните данни, които можем да събираме за Вас, когато сте подали оплакване, свързани с качество, са:

 • име
 • данни за контакт (за последващи цели)
 • данни за продукта

Това може да включва информация, която се счита от закона за „чувствителна“ (здраве, етническа принадлежност, религия, сексуален живот).

Каква информация събираме?

Съобщители
 

Лекарствена безопасност

Превключване на разгъване/свиване

Личните данни, които можем да събираме за Вас, когато сте съобщител на нежелано събитие, са:

 • име
 • данни за контакт
 • професия (за да определим въпросите, които Ви задаваме относно нежеланото събитие, в зависимост от предполагаемото Ви ниво на медицински познания)
 • връзка с обекта на съобщението.

Когато и Вие сте обект на съобщение, тази информация може да се комбинира с информацията, която предоставяте във връзка с Вашата реакция.

Личните данни, които можем да събираме за Вас, когато правите запитване за медицинска информация, са:

 • име
 • данни за контакт
 • професия (за да определим въпросите, които Ви задаваме относно заявката, в зависимост от предполагаемото Ви ниво на медицински познания)
 • връзка с обекта на запитването.

Оплаквания, свързани с качество

Превключване на разгъване/свиване

Личните данни, които можем да събираме за Вас, когато подавате оплакване за качество, са:

 • име
 • данни за контакт
 • професия (за да определим въпросите, които Ви задаваме относно оплакването, в зависимост от предполагаемото Ви ниво на медицински познания)
 • връзка с обекта на оплакването.

Защо я събираме?
 

Лекарствена безопасност

Превключване на разгъване/свиване

За управление и обработка на съобщения за нежелани събития за нашите продукти.

Лекарствената безопасност и свързаното с нея законодателство изискват от нас да гарантираме, че нежеланите събития са проследими и достъпни за проследяване. В резултат на това трябва да съхраняваме достатъчно информация за съобщителите, която да ни позволи да се свържем с Вас, след като получим съобщението.

За да управляваме и отговаряме на Вашите медицински запитвания.

Оплаквания, свързани с качество

Превключване на разгъване/свиване

За да управляваме и отговаряме на Вашите оплаквания, свързани с качеството и да отговаряме на изискванията за контрол на качеството.

Безопасността на продуктите и свързаното с тях законодателство изискват от нас да гарантираме, че оплакванията са проследими и достъпни за последващи действия. В резултат на това трябва да съхраняваме достатъчно информация за подалите оплаквания лица, която да ни позволи да се свържем с Вас, след като получим оплакването.

На какво правно основание разчитаме за обработката на Вашите данни (ЕС)?
 

Лекарствена безопасност

Превключване на разгъване/свиване

Teva има правно задължение съгласно законодателството по лекарствена безопасност, включително както е посочено в Добрите практики по лекарствена безопасност, да събира конкретни данни по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве (в ЕС, GDPR, член 6(1)(c) и 9.2(i)).

В някои случаи Teva има правно задължение съгласно законодателството за безопасност и качество на продуктите да отговаря на Вашите запитвания (член 6(1)(c) и 9(2)(i) от GDPR на ЕС).

В други случаи разчитаме на нашия законен бизнес интерес (член 6(1)(f) на GDPR на ЕС) или на Вашето съгласие (член 6(1)(a) и 9(2)(a) от GDPR на ЕС), което би било недвусмислено получено в момента на получаването на личните данни.

Оплаквания, свързани с качество

Превключване на разгъване/свиване

В някои случаи Teva има правно задължение съгласно законодателството за безопасност и качество на продуктите да отговаря на Вашите оплаквания за качество (член 6(1)(c) и 9(2)(i) от GDPR на ЕС).

В други случаи разчитаме на нашия законен бизнес интерес (член 6(1)(f) на GDPR на ЕС) или на Вашето съгласие (член 6(1)(a) и 9(2)(a) от GDPR на ЕС), което би било недвусмислено получено в момента на получаването на личните данни.

Международни трансфери
 

Лекарствена безопасност

Превключване на разгъване/свиване

Базите данни по лекарствена безопасност на Teva се намират в Израел. Те се администрират и поддържат от екипите по лекарствена безопасност на Teva в Израел, Румъния, Германия, Индия и Съединените щати. Teva също така ангажира компания за обработка на данни в Индия (Accenture) за въвеждане на данни, администриране и почистване на ограничена част от базата данни по лекарствена безопасност.

Нашата база данни за медицински запитвания се хоства от трета страна в Европа.

Тъй като Teva е глобална компания, достъпът до тези бази данни може да бъде предоставен на нашите глобални екипи за качество и медицински екипи, но във всички случаи само до стриктно необходимото, за да могат нашите екипи да изпълнят своите отговорности и когато е възможно, само в псевдонимизирана форма.

Оплаквания, свързани с качество

Превключване на разгъване/свиване

Нашата база данни с оплаквания, свързани с качеството се хоства в Teva в САЩ.

Тъй като Teva е глобална компания, достъпът до тези бази данни може да бъде предоставен на нашите глобални екипи за качество и медицински екипи, но във всички случаи само до стриктно необходимото, за да могат нашите екипи да изпълнят своите отговорности и когато е възможно, само в псевдонимизирана форма.

За Европа и Обединеното Кралство: Трансферите към Израел се основават на решението на Европейската комисия за адекватност за държавата Израел. Прехвърлянията към Индия и САЩ се основават на Стандартни договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия или друг еквивалент въз основа на приложимите закони за защита на данните.

За всички: Информация за съответния механизъм може да бъде предоставена при поискване на Teva Privacy Office.

Цели на обработката на данни

Цялата информация се обработва, само когато е уместно и необходимо, за да се документира правилно Вашата реакция и с цел спазване на нашите изисквания по лекарствена безопасност, безопасност, качество и всякакви други законови изисквания. Съществуват законови изисквания, които позволяват на нас и на компетентните органи (като Европейската агенция по лекарствата) да оценяваме нежеланите събития, медицинските запитвания или оплакванията за качество с оглед полагането на усилия за предотвратяване на подобни събития в бъдеще. Също така трябва да обработим тази информация, за да отговорим на всяко искане или запитване, направено от Вас (последващи действия). Вашите данни няма да бъдат използвани за други цели освен тези, изброени тук.

Запазване на данни

Всички лични данни, които се събират за някоя от горните цели, ще бъдат запазени в псевдонимизирана форма (когато е възможно и само след необходимото последващо действие), по напълно защитен начин и сведени до минимум в съответствие с принципите за защита на данните. Тъй като безопасността на пациентите и продуктите е толкова важна, ние запазваме информацията, която събираме за нежелани събития, оплаквания за качество или медицински запитвания, за да гарантираме, че можем правилно да оценим безопасността и пригодността на нашите продукти с течение на времето. Тъй като работим като глобална компания, за да отговорим на международните правни изисквания, тези данни се съхраняват за период от 30 години след получаването на разрешение за употреба на даден продукт.

Как използваме и споделяме лични данни

Можем да използваме и споделяме Вашите лични данни за:

 • разследване на нежелано събитие, медицинско запитване или оплакване, свързано с качеството;
 • да се свържем с Вас за допълнителна информация относно нежелано събитие, медицинско запитване или оплакване, свързано с качеството, за което сте съобщили;
 • да съпоставим информацията за нежеланото събитие, медицинското запитване или оплакване, свързано с качеството с информация за други нежелани събития, медицински запитвания или оплаквания, свързани скачеството, получени от Teva, за да анализираме безопасността на партида от продукт, продукт на Teva или активна съставка като цяло (само в псевдонимизирана форма, където е възможно); и
 • да предоставяме задължителни доклади на националните и/или регионалните власти, така че те да могат да анализират безопасността на партида от продукт, продукт на Teva, активна съставка като цяло, заедно с доклади от други източници (в псевдонимизирана форма, където е възможно).

Нашите задължения по лекарствена безопасност и качество изискват от нас да преглеждаме повтарящите се особености в съобщенията, получени от всяка страна, където предлагаме нашите продукти. За да се изпълнят тези изисквания, информацията, предоставена като част от нежелано събитие или доклад за качество, се споделя в Teva в световен мащаб чрез глобалната база данни на Teva. Тази база данни е също така платформата, чрез която Teva качва съобщения за нежелани събития до различни надзорни органи, включително базата данни Eudravigilance (корпоративна система на Европейската агенция по лекарствата за управление и анализ на информация за предполагаеми нежелани реакции към лекарства, които са разрешени в Европейското икономическо пространство) и други подобни бази данни, както се изисква от закона. Ние също така поддържаме глобална база данни за медицински запитвания, за да отговорим на вашите запитвания и вътрешно да управляваме отговорите. Вашите лични данни обаче са псевдонимизирани и де-идентифицирани, когато е възможно, за да се защити поверителността Ви.

Личните данни, събрани от Вас в съответствие с това Известие за поверителност, могат също да бъдат прехвърлени на трета страна в случай на продажба, прехвърляне, трансфер или придобиване на компанията или конкретен продукт или терапевтична област, в който случай ще изискваме купувачът, правоприемникът или приобретателят да третира тези лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Допълнителна информация относно лекарствена безопасност

Можем също да споделяме лични данни с други фармацевтични компании, които са наши партньори за съвместен маркетинг, съвместно разпространение или други лицензионни партньори, когато задълженията по лекарствена безопасност за даден продукт изискват такъв обмен на информация за безопасност.

Освен това, в някои случаи, като част от нашето разрешение за употреба на конкретен продукт, може да бъдете записани в програма за безопасност на пациентите, като в този случай ще Ви бъде предоставена допълнителна информация относно обработката на данни (като всяко допълнително споделяне или прехвърляне на данни) в момента на Вашето записване.

Споделяме информация с национални и/или регионални власти, като Европейската агенция по лекарствата в съответствие със законите по лекарствена безопасност. Не сме в състояние да контролираме използването от тях на информацията, която споделяме, но имайте предвид, че при тези обстоятелства не споделяме никаква информация, която директно идентифицира някое лице (като имена или информация за контакт), а споделяме само псевдонимизирана информация.

Може да публикуваме информация за нежелани събития (като казуси и обобщения). В този случай ще премахнем идентификаторите от всякакви публикации, така че никой да не може да бъде идентифициран.

Вашите права

Имате право съгласно приложимото законодателство да поискате от Teva копие на Вашата информация, да я коригирате, изтриете или ограничите нейната обработка или да поискате от нас да прехвърлим част от тази информация на други организации. Също така, имате право да възразите срещу някое обработване. Тези права могат да бъдат ограничени в някои ситуации – например, когато можем да докажем, че имаме законово основание да обработваме или съхраняваме Вашите лични данни. Можете да упражните тези права, като се свържете със служителя по защита на данните на Teva. Моля, имайте предвид, че може да изискаме от Вас да предоставите адекватна идентификация, преди да изпълним искане за достъп или коригиране на лични данни.

Надяваме се, че можем да удовлетворим всички въпроси, които може да имате относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. Ако имате някакви притеснения относно това как обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете със Службата за защита на данните на Teva.

Сигурност

Teva предприема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и от неоторизиран достъп, използване, промяна или разкриване. Освен това предприемаме допълнителни мерки за сигурност на информацията, включително контрол на достъпа, строга физическа сигурност и утвърдени практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Промени в това Известие за поверителност

Ако решим да променим съществено съдържанието на това Известие за поверителност, ще публикуваме тези промени чрез обявление на видно място.

Последна актуализация: юни 2022 г.

Споделете тази страница на: