Настоящото Известие за поверителност и бисквитки („Известие“) е предоставено от Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и Тева Фарма ЕАД, Балканфарма Дупница АД, Балканфарма Троян АД („Teva“).

Можете да видите списък на всички свързани дружества на Teva на следния уебсайт: http://www.tevapharm.com. В настоящото Известие Teva е спомената като „ние“, „нас“ и „наш/а/и“.

Обхват на настоящото Известие

Настоящото Известие описва как използваме Вашите лични данни и Вашите права за защита на данните, включително право да възразите срещу част от обработването, което извършваме. Повече информация за Вашите права и как да ги упражните е изложена в раздела „Как съхраняваме Вашата информация и Вашите права“.

Настоящото Известие се отнася за лични данни, които събираме чрез:

Сайтове

Ние обработваме Вашите лични данни, когато посещавате или използвате нашите уебсайтове (всеки от тях наречен „Сайт“). Нашите сайтове могат да включват връзки към други уебсайтове, върху които нямаме контрол.

Teva не носи отговорност за политиките или практиките за поверителност на други уебсайтове. Можем също така да включим връзки към други уебсайтове, управлявани от Teva или от свързани компании на Teva, които извършват дейност съгласно отделни политики за поверителност. Ако осъществявате достъп до тези уебсайтове чрез нашите Сайтове, трябва да прегледате политиките за поверителност на тези сайтове, за да можете да разберете по какъв начин те събират, използват и споделят Вашата информация.

Проверки за конфликт на интереси

Ние ще обработваме Вашите лични данни, ако някой от нашите служители е обявил потенциален конфликт на интереси (т.е. всяка ситуация, при която личните, социалните, финансовите, политическите или други интереси са поставени пред тези на Teva), и която Ви засяга.

Вашата роля като здравен специалист

 • Teva събира информация за здравните специалисти, когато взаимодействате с нас или с нашите представители.

 • Teva събира също лични данни от редица източници на данни на трети страни, по-специално от обществено достъпни източници, като публични регистри на здравни специалисти, публикувани списания и материали за събития, както и от уебсайтове на здравни специалисти или техните работодатели.

 • Teva събира и обработва такива публично достъпни данни само доколкото целите за такова събиране и обработка са съвместими със и съответстват на първоначалните цели, за които съответните данни са направени обществено достояние.

 • Teva използва също така трети страни доставчици на данни специално за подобряване на собствената си информираност в сектора на здравните грижи.

 • Тези данни ще включват информация за Вашата(ите) длъжност(и), Вашите квалификации, Вашата специалност, Вашия работодател, Вашия опит, Вашите публикации и друга информация, свързана с Вашата професия.

Проверки на доставчик

Когато се ангажирате с Teva като доставчик или сте член на персонала на доставчик на Teva, ние ще обработваме Вашите лични данни, включително Вашето име, персонален идентификационен номер, професионални контакти, данни за банкова сметка и друга свързана и финансова информация.

Как използваме Вашата информация

Ние обработваме личните данни, които събираме във връзка с нашите Сайтове, за следните цели:

с Ваше съгласие:

 • да Ви предоставяме информация за бизнес дейностите, продуктите или услугите на Teva в директни маркетингови комуникации по имейл; и
 • да поставяме бисквитки и подобни технологии, както е описано в раздела „Бисквитки и свързани технологии за проследяване“ по-долу.
 • да имаме възможност да действаме в съответствие с нашите законни бизнес интереси, по-специално:
 • да отговаряме на Вашите запитвания или друга кореспонденция, която сте изпратили чрез Сайтове;
 • да оптимизираме и да персонализираме използването на нашите Сайтове и комуникацията ни с Вас.

Ако за Вас са приложими проверки за конфликти на интереси, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да имаме възможност да действаме в съответствие с нашите законни бизнес интереси, по-специално:
 • да извършваме проверки и оценки на конфликти на интереси, когато един служител на Teva преценява, че за Вас има потенциален конфликт на интереси с Teva, и да водим отчетност за същите; и
 • да предприемаме подходящи действия за отстраняване на конфликти на интереси.

Ако сте здравен специалист, ние също така ще обработваме Вашите лични данни:

 • с Ваше съгласие, когато се изисква от закона, за да се свързваме с Вас или по друг начин да Ви предоставяме информация относно продукти или събития на Teva.
 • да имаме възможност да действаме в съответствие с нашите законни бизнес интереси, по-специално:
  • да развиваме и поддържаме отношенията си с Вас и за по-добро разбиране на сектора на здравните грижи;
  • освен в случаите, когато се изисква съгласие в съответствие със закона, за да се свързваме с Вас или по друг начин да Ви предоставяме информация относно продукти или събития на Teva;
 • да персонализираме нашите комуникации с Вас въз основа на Вашия опит и професионални интереси;
 • да анализираме Вашето използване на нашите сайтове, Вашите интереси и опит, като събираме информация във връзка с обаждания или посещения от наши представители;
 • да провеждаме и проследяваме дейности за обучение, информиране и комуникация, например да Ви каним на симпозиуми, конгреси, семинари, дебати и провеждане на пазарни проучвания, научно сътрудничество или научни изследвания;
 • преди да сключим договор за лични услуги с Вас, да проверим дали професионалните Ви познания и опит отговарят на нашата установена нужда от тази услуга (това е правно задължение в някои случаи); и
 • да оценим направените от Вас покупки и друга събрана от Вас информация, включително Вашите маркетингови предпочитания и как разглеждате съответните ни Сайтове (само когато е приложимо).
 • да спазваме нашите правни задължения:
  • преди да сключим договор за лични услуги с Вас, да проверим дали професионалната Ви компетентност и опитът Ви отговарят на нашата установена нужда от тази услуга.
 • ако сключим договор с Вас, за изпълнение на договора, по-специално:
  • да изпълним някое от задълженията ни, които Ви дължим според такъв договор, като например да уреждаме Вашите поръчки и да извършваме плащания на Вас; и
  • за уреждане на поръчки, въпроси и оплаквания относно продукти, когато сте направили поръчки, задали сте въпроси или сте подали оплаквания.

Ако сте доставчик или член на персонала на доставчик, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да изпълним нашия договор с Вас, включително да уредим плащане за предоставянето на Вашите услуги.
 • да имаме възможност да действаме в съответствие с нашите законни бизнес интереси, по-специално:
  • да уреждаме нашите бизнес отношения с Вас/Вашия работодател;
  • да планираме, провеждаме и наблюдаваме стопанската дейност и договорите на нашия доставчик;
  • за пазарни проучвания;
  • за разследване на твърдения за нарушение; и
  • за надлежна проверка на дейностите на Teva в случай на сливания и придобивания.

Също така обикновено обработваме лични данни:

 • с Ваше съгласие, както е описано във всяко поискано от Вас съгласие;
 • да разгледаме всякакви въпроси или оплаквания, които може да имате относно Teva или персонала на Teva (това е в съответствие с нашите законни интереси);
 • да изпълним изискванията за спазване на законите (включително нашите данъчни и счетоводни задължения), регулаторни изисквания, изисквания за лекарствена безопасност и съответствие, по-специално за да отговорим на искания за информация от държавни органи;
 • да спазваме всички закони и задължения за саморегулиране, включително задължения за прозрачност и оповестяване или задължения за неприемане на подаръци (това може да бъде в съответствие с нашите законни интереси или правно задължение);
 • да уреждаме и да отговаряме на искания относно медицинска информация (това може да съответства на наши законни интереси или правно задължение); и
 • за използване на данни във връзка с разрешаване на спорове, правни искове, съответствие, регулаторни и разследващи цели, счетени за необходими от Teva (включително разкриване на такава информация във връзка със съдебен процес или жалба) (това може да бъде в съответствие с нашите законни интереси или правно задължение).

Когато събираме лични данни за изпълнение на нашия договор с Вас или за изпълнение на нашите законови задължения, това е задължително и ние няма да можем да изпълним договора или може да бъдем възпрепятствани да изпълним нашите правни задължения към Вас или трети страни (като например задължително отчитане, данъчни и счетоводни задължения) без тази информация.

Във всички останали случаи предоставянето на исканите лични данни не е задължително, но това може да повлияе на възможността Ви да получавате определени услуги или да участвате в определени дейности, когато информацията е необходима за тези цели.

Законни интереси

Можете да намерите повече информация относно обобщаващия тест на Teva за законните интереси, като се свържете с нас на адресите, посочени в раздел „Вашите права“ по-долу.

Споделяне на Вашите лични данни

Teva разкрива Вашите лични данни на следните категории получатели (във всички случаи, само когато е необходимо за изпълнение на техните функции):

 • нашият персонал (включително служители и външни консултанти), професионални консултанти и представители;
 • други отдели и компании от групата на Teva по света, като Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. в Израел, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania и Teva Pharmaceuticals USA Ltd, които предоставят ИТ поддръжка, ИТ хостинг и други услуги на групата, като Човешки ресурси, Финанси и друга подкрепа;
 • доставчици на услуги трети страни, които обработват Вашите лични данни от името на Teva и които са ангажирани чрез договорни задължения да пазят Вашите лични данни в поверителност и подходящо защитени, като например:
 • ИТ поддръжка, хостинг на уебсайтове, CRM хостинг, управление на събития и доставчици на анализи;
 • в случай на лични данни на доставчик и на персонал на доставчик, доставчици на административни, консултантски и логистични услуги за поддръжка, инвестиционни дружества за целите на управление на печалбите и доставчици на обучение;
 • Запитване и хостинг и поддръжка на друга база данни различни услуги относно Човешки ресурси, пътувания и административни услуги. държавни органи (включително данъчни органи), регулаторни органи и длъжностни лица, отговарящи за опазване на обществения ред, ако се изисква за посочените по-горе цели, ако е указано от закона, или ако е необходимо за правна защита на нашите законни интереси в съответствие с приложимите закони.
 • ако сте здравен специалист, съответните регулаторни органи, като Европейската агенция по лекарствата (European Medicines Agency, ЕМА) и саморегулиращите се органи в сектора на фармацевтичната промишленост, като Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA);
 • нашите източници на лични данни от трети страни, когато трябва да потвърдим и сме се съгласили да им съдействаме относно точността на информацията (например, ако сте здравен специалист, можем да споделяме лични данни с нашите източници трети страни, когато сме уведомени, че Вие сте се преместили на нова длъжност);
 • във връзка с изпълнението на нашите отношения, защитата на нашите законни интереси или спазването на нашите правни задължения, ние можем да разкрием Вашите лични данни на доставчици на услуги, като банки, доставчици на пощенски услуги, адвокати, одитори и др.

Когато общуваме с такива доставчици, ние изискваме от тях да спазват стриктно всички приложими правила и закони за защита на данните, както и специфичните правила, приложими към техните дейности, и защитата на информацията, която обработват в хода на тази дейност;

в случай че компанията е продадена или обединена с друга компания, потенциално нашите консултанти, консултанти на потенциален купувач и всички нови собственици на компанията и трети страни (и техните консултанти), с които се сливаме или придобиваме в бъдеще.

В никакъв случай Teva не продава, не заема и не предоставя за търговски цели каквито и да е лични данни на трети страни.

Бисквитки и свързани технологии за проследяване

Използване на бисквитки на Сайта

Teva използва бисквитки за събиране на информация за Вас и запомняне на Вашите онлайн предпочитания.

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт.

След това бисквитките се изпращат обратно на уебсайта, когато се върнете към него: това е полезно, защото позволява на уебсайта да разпознае Вашето устройство.

За да научите повече за бисквитките, моля, посетете www.allaboutcookies.org.

Ако искате да изтриете бисквитките, които вече са поставени на Вашия компютър, моля, вижте раздела за помощ и поддръжка на Вашия интернет браузър за инструкции как да намерите файла или директорията, която съхранява бисквитките. Информация за изтриване или контрол на бисквитките е налична също на www.allaboutcookies.org.

Моля, обърнете внимание, че чрез изтриване на нашите бисквитки (или деактивиране на бъдещи бисквитки) може да нямате достъп до определени области или функции на Сайта.

Teva използва следните категории бисквитки на Сайта:

Категория 1: Строго необходими бисквитки

Тези бисквитки са от съществено значение, за да можете да се движите в Сайта и да използвате неговите функции. Без тези бисквитки не могат да бъдат предоставени заявените от Вас услуги (като например запомняне на данните Ви за вписване).

Категория 2: Бисквитки за ефективност

Тези бисквитки събират информация за начина, по който хората използват Сайта. Например, ние използваме тези бисквитки, за да ни помогнат да разберем как клиентите стигат до Сайта, разглеждат или използват Сайта, както и за отбелязване на области, в които можем да подобрим навигацията, използването от страна на потребителите и маркетинговите кампании.

Събраните данни се използват само за подобряване на начина на функциониране на Сайта. Например, ние използваме Google Анализ, за да разберем по-добре как клиентите използват Сайта.

Ако не искате в браузъра Ви да се използва Google Анализ, можете да инсталирате тази добавка на Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

Категория 3: Бисквитки за функционалност

Тези бисквитки запомнят Вашите предпочитания (като предпочитания за език). След това могат да бъдат използвани, за да Ви осигурят по-ефикасно използване в съответствие с Вашите предпочитания и да направят посещенията Ви в Сайта по-персонализирани.

Информацията, която тези бисквитки събират, може да бъде анонимизирана и те не могат да проследяват активността Ви при сърфиране в други уебсайтове.

Категория 4: Бисквитки за социални медии: 

Нашият Сайт включва бутони, които Ви позволяват да се свързвате със следните социални мрежи на трети страни Facebook и Linkedin.

Когато дадете съгласието си да изпратим Вашите лични данни на тези лица или когато кликнете върху тези бутони за свързване, Вие се съгласявате, че Вашето устройство ще осъществи достъп до съответните уеб страници и данни за устройството и друга информация за Вашето посещение ще бъде изпратена на съответната социална мрежа за предоставяне на услуги за измерване, целеви реклами и както е посочено в друго отношение в тяхната политика за поверителност (заедно с информация за правата и възможностите за защита на Вашата поверителност).

Те са налични на следните адреси:

http://www.facebook.com/policy.php

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ние не носим отговорност за последващото използване от тяхна страна на личните Ви данни или на каквито и да било лични данни, които им предоставяте, след като напуснете нашия уебсайт. Ако искате да упражните правата си на субект на данни спрямо личните данни, които се споделят в сайт на социалните медии на трети страни, можете да се свържете с нас на EUprivacy@tevaeu.com Linkedin или Facebook, както е посочено в тяхната политика за поверителност.

За да оттеглите съгласието си, моля, следвайте връзката за задаване на предпочитанията Ви за бисквитки.

Категория 5: Рекламни бисквитки:

Тези бисквитки се използват за предоставяне на реклами, които са по-подходящи за Вас и с оглед на Вашите интереси. Те се използват също за ограничаване на броя пъти, в който виждате една реклама, както и за измерване на ефективността на рекламните кампании. Те обикновено се поставят от рекламни мрежи с наше разрешение. Те запомнят, че сте посетили Сайта и тази информация се споделя с други организации, като рекламодатели.

Използване на уеб маяци

Някои страници от нашия Сайт и имейли, които изпращаме, може да съдържат електронни изображения, известни като уеб маяци (понякога известни като ясни gifs), които ни позволяват да преброим потребителите, които са посетили тези страници или са прочели нашите имейли.

Уеб маяците събират само ограничена информация, която включва номер на бисквитка, час и дата на преглед на страница, както и описание на страницата, на която се намира уеб маякът.

Тези маяци не съдържат лични данни и се използват само за проследяване на ефективността на конкретна кампания.

Как съхраняваме Вашата информация

Ако ние имаме договор с Вас, Вашите лични данни ще бъдат запазени за срока на договора Ви и за подходящ срок след неговото прекратяване във Вашата страна за защитата ни относно право на иск. В противен случай, Вашата информация ще бъде съхранявана в продължение на две години или както е основателно необходимо за целите, посочени по-горе, в съответствие с приложимите закони.

За повече информация относно конкретните Ви обстоятелства, моля, свържете се с EUPrivacy@tevaeu.com.

Поверителност и сигурност на Вашите лични данни

Teva поддържа целостта на данните, като използва съответните подходящи технически и организационни мерки за сигурност за защита срещу неупълномощено или незаконно обработване на лични данни и/или срещу случайна загуба, разкриване, достъп или случайно или незаконно унищожаване или злоупотреба с лични данни.

Служителите и лицата, обработващи данни на Teva, които действат от името и съгласно инструкциите на Teva, са договорно задължени да използват тези данни само за целите на изпълнението на договорните си задължения и следователно са длъжни да съхраняват Вашите лични данни в поверителност.

Вашите права – само за Европа

Съгласно приложимото законодателство може да имате право да поискате от Teva копие на Вашата информация, да я коригирате, изтриете или да ограничите нейното обработване, или да поискате от нас да прехвърлим част от тази информация на други организации. Може също да имате права да възразите срещу определена обработка.

Тези права могат да бъдат ограничени в някои ситуации – например, когато можем да покажем, че имаме законово изискване да обработваме Вашите лични данни.

Като посетител/потребител на уебсайта, от Вас не се изисква да предоставяте Вашите лични данни, освен ако не желаете да го направите. Ако решите обаче да не предоставите Вашите лични данни, може да не успеем да извършим дейностите, описани в раздел „Как използваме Вашата информация“.

Когато сте дали съгласието си за обработването на Вашите данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му. Имате абсолютно право да се откажете по всяко време от обработването за целите на директния маркетинг. Можете да направите това, като следвате инструкциите в съобщението, когато това е електронно съобщение, или като се свържете с нас, като използвате данните, посочени по-долу.

За определени Сайтове може да имате възможност да променяте някои маркетингови предпочитания онлайн. Ако имате притеснения относно това как обработваме Вашите лични данни или желаете да упражните някое от Вашите права или желаете да получите друга информация, като копие от обобщаващ текст за законните интереси, можете да се свържете със Службата за защита на личните данни на Teva като се свържете с нас.

Ако живеете в Европа, можете да се свържете с нас на EUPrivacy@tevaeu.com.

За всички други региони, моля, свържете се с нас на IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Надяваме се, че можем да отговорим на всички Ваши запитвания относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. Въпреки това, ако все още имате притеснения, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните на мястото, където живеете, работите или считате, че е имало нарушение на защитата на данните.

Международни трансфери

Teva извършва дейност в международен мащаб и ще прехвърли информацията Ви на получателите, посочени в раздела „Споделяне на Вашите лични данни“, в страни извън Вашата страна и извън Европейската икономическа зона, включително в Израел и Съединените щати.

При прехвърляне на Вашата информация в Израел, Teva се основава на решението на Европейската комисия относно адекватността по отношение на трансфера на данни от Европейския съюз към Израел; при прехвърляне към други държави извън ЕИЗ, Teva обикновено се основава на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи.

Информация за съответния механизъм може да бъде предоставена при поискване на EUprivacy@tevaeu.com.

Промени в настоящото Известие

Това Известие може да се променя от време на време. Teva ще публикува актуализирана версия на Известието на тази страница и може по друг начин да съобщава промените, както е необходимо.

Актуализирано: декември 2019 г.