Споделете инициативата си

Забележки

Моля, имайте предвид, че крайният срок за кандидатстване е 01.07.2024. г. Заявленията, получени след този срок, ще бъдат автоматично елиминирани от по-нататъшни процедури.

Тева Фарма ЕАД, като организатор на конкурса, ще извърши първоначална проверка в съответствие с вътрешните процедури, за да определи коректността на постъпилите заявления. Следователно към заявлението трябва да има информация за правната структура и регистрация в Република България на организация с нестопанска цел, която желае да реализира проекта, заедно с устав и документация, доказващи, че те са с нестопанска цел.

Попълвайки и изпращайки този формуляр, вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с всички правила и условия на конкурса на Тева „Заедно за здраве“.

С подаване на настоящия формуляр, Вие предоставяте своето свободно изразено, конкретно, информирано и изрично съгласие на Тева Фарма ЕАД да обработва Вашите лични данни за целите на настоящия конкурс и за срок до обявяването на победителя/ ите от него с влязло в сила решение.

При обработването на Вашите лични данни Тева Фарма ЕАД прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019 г.) и Политиката си за защита на личните данни, с която можете да се запознаете на адрес: https://www.teva.bg/privacy-policy/.


Дарителска програма на Тева „ Заедно за здраве“

Формуляр за кандидатстване