Skip to main content

Правила и условия

Дарителска програма на Тева „Заедно за здраве“

Заедно за по-хуманен подход към здравеопазването

Тева Фарма ЕАД –търговското подразделение на Тева в България, организира покана за финансова подкрепа в помощ на дейности, насочени към пациентите и лицата, които се грижат за тях („Конкурс“). Да си пациент никога не е лесно, ситуацията може да бъде много трудна и понякога включва загуба на контрол, независимост и дори достойнство. Пациентите често зависят от други, които безкористно се грижат за тях и им оказват подкрепа в моменти, когато имат най-голяма нужда от нея, често без необходимия опит, но с много воля и ентусиазъм.

С организирането на тази Дарителска програма на Тева в България, компанията иска да допринесе за успеха на публични и частни организации с нестопанска цел, които разработват проекти, дейности и инициативи, улесняващи живота на пациентите и техните близки с преживяното заболяване, създаващи по-удобна и безопасна среда и предлагащи психологическа подкрепа по време на лечение или възстановяване .

Ние търсим онези инициативи или програми, които влияят положително върху живота на пациентите и техните семейства. Програми, които чрез креативност и оригиналност показват, че има различен начин да направим процеса на лечението по-хуманно. Програми, насочени към трайна грижа за пациентите и техните семейства и от които ние всички можем да се научим; които са пример за по-добри начини да направят здравеопазването по-хуманно. Тева вярва, че подобно ангажиране трябва да бъде признато, възнаградено и непрекъснато насърчавано, за да се предоставят по-добри грижи за пациентите.

Проекти и инициативи, които подобряват качеството на живот на пациентите (предмет на Конкурса)

Като част от конкурса „Заедно за здраве“ ще бъдат отпускани средства за проекти и инициативи, разработени в болници, здравни центрове, институции, пациентски асоциации, фондации или други юридически лица, за които специалните разпоредби показват, че са с нестопанска цел, осъществявайки своята дейност на територията на Република България („организация с нестопанска цел“). Проектите, със своето качество, креативност, иновативност и въображение, следва да допринасят за подобряване на качеството на живот на пациентите и техните семейства.

Всички желаещи могат да кандидатстват за своите проекти до 15.09.2023 г. Заявките за участие се подават на имейл адрес: Radoslava.Ganozova@teva.bg, а цялата допълнителна информация, свързана с конкурса, е достъпна на официалния уебсайт на Тева в България www.teva.bg. Заявлението трябва да бъде придружено от презентация на проекта и документация, която включва цялата информация за проекта и организацията с нестопанска цел, която организира или изпълнява проекта, потвърждавайки, че организацията е от тип „Организация с нестопанска цел“, както е определено в точка 2 от раздел А от този търг.

Сред кандидатите ще бъдат избрани пет печеливши проекта, които ще получат безвъзмездна помощ. Общият размер на безвъзмездната помощ е 40 000 щатски долара, които ще бъдат разпределени между спечелилите проекти.

Правила и разпоредби на конкурса

А. Критерии и начин на приложение

 1. С предоставяне на финансова подкрепа в рамките на кампанията „Заедно за здраве“ Тева Фарма ЕАД ще подкрепи проекти, дейности и инициативи, които дават възможност на пациентите да се справят с преживяването на заболяването по най-добрия възможен начин, да подобрят качеството на живот по време на лечението, създавайки удобна и безопасна среда за тях и техните семейства. Конкурсът е предназначен за организации с нестопанска цел, които предоставят организационна, психологическа или друг вид подкрепа, за да помогнат на пациентите и лицата, които се грижат за тях, да се чувстват по-добре и да живеят по-добре.
 2. Заинтересованите организации с нестопанска цел могат да изпращат своите заявления до 15.09.2023 г. на имейл адрес Radoslava.Ganozova@teva.bg. Кандидатстването е възможно само онлайн чрез посочения имейл адрес.

Всяко приложение трябва да съдържа следното:

 • представяне на проекта, което съдържа цялата релевантна информация за проекта (основна цел, целева група, за която е предназначен, планирани времеви рамки за неговото изпълнение)
 • подробна финансовата рамка на предложения проект, като се посочват други източници на финансиране, ако има такива,
 • данни за правната структура и регистрация на организацията с нестопанска цел, която желае да реализира проекта в Република България, с устав и документация, доказващи, че са от нестопанска цел,
 • попълнен формуляр за кандидатстване с основна информация за проекта, организацията и лицето за контакт, отговорно за проекта и кратко описание на положителното въздействие на проекта върху качеството на живот на пациентите,
 • други документи/материали, които могат да бъдат от значение с цел по-добро представяне на кандидатствания проект.
 1. След крайния срок за подаване на заявленията, Тева Фарма ЕАД ще извърши първоначална проверка на официалните критерии за кандидатстване, предвидени в настоящата покана, за да определи правилността на получените заявления. Следователно цялата документация, както е посочена в точка 2 от този раздел, трябва да бъде приложена към формуляра за кандидатстване.
 2. Една организация с нестопанска цел може да кандидатства с няколко проекта, но за всеки проект е необходимо да изпратите отделно заявление и да приложите съответната документация.
 3. За да се потвърди, че са с нестопанска цел, е необходимо да се приложи копие от устава на посочената организация с нестопанска цел.
 4. Всяко заявление, подадено по начин, различен от горния, и/или след крайния срок, и/или без информацията, посочена в тази покана, ще се счита за непълна и автоматично ще бъде изключена от конкурса без изпращане на специално уведомление до организация с идеална цел.
 5. Подаването на заявлението предполага пълно и изрично приемане на правилата на конкурса.
 6. С подаване на настоящото предложение, Вие предоставяте своето свободно изразено, конкретно, информирано и изрично съгласие на Тева Фарма ЕАД да обработва Вашите лични данни за целите на настоящия конкурс и за срок до обявяването на победителя/ ите от него с влязло в сила решение. При обработването на Вашите лични данни Тева Фарма ЕАД прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019 г.) и Политиката си за защита на личните данни, с която можете да се запознаете на адрес: https://www.teva.bg/privacy-policy/.
 7. Служители на организациите, както и членове на техните семейства, не могат да участват в конкурса.

Б. Процедура по подбор

 1. След крайния срок за подаване на заявленията следва фазата на предварителен подбор, в която Тева Фарма ЕАД като организатор на конкурса проверява дали кандидатстващите проекти и организациите с нестопанска цел, които са кандидатствали за тях, отговарят на критериите, предвидени в правилата на този конкурс.
 2. Непълните заявления или тези, които не отговарят на всички критерии, предвидени в правилата на този конкурс, автоматично ще бъдат отстранени от по-нататъшно състезание.
 3. Тези проекти/инициативи, които отговарят на всички критерии, предписани от правилата на настоящата покана, влизат в следващия кръг на гласуване, който ще се състои от две фази:
 • в първата фаза борд, съставен от представители от различни бизнес сфери на Тева Фарма ЕАД ще изберат проектите, които считат за най-добри и които навлизат във втората фаза на гласуване;
 • във втората фаза всички служители на Тева в България ще има възможност да гласуват и да изберат 4 проекта измежду избраните от гореспоменатият борд проекти, на които ще бъдат отпуснати средства;
 • в случай, че проектите във втората фаза на гласуване са равни по броя на гласовете, дадени им от служителите на Тева в България, победителите в Конкурса ще бъдат избрани от борда от първата фаза на гласуване.
 1. Избрани участници в конкурса (победители) Тева Фарма ЕАД ще уведоми по посочения в заявлението имейл не по-късно от 30.10.2023 г.

В. Дарения

 1. ЗЗа всеки от 5-те печеливши проекта Тева Фарма ЕАД ще дари сума до 13600 лева, насочена изключително към изпълнението и/или подкрепата на избрания проект.
 2. При по-малък брой заявления Тева Фарма ЕАД, като организатор на конкурса, си запазва правото да включва и изпраща по-малък брой проекти за по-нататъшно гласуване и съответно си запазва правото да преразпределя средства, предназначени за спечелени проекти.
 3. Тева Фарма ЕАД ще отпусне средства под формата на безвъзмездна помощ в подкрепа на разработването и изпълнението на избрани печеливши проекти. За да определи условията за предоставяне на това дарение, Тева Фарма ЕАД ще подпише договор за дарение с всеки от четиримата победители.
 4. Тева Фарма ЕАД не отпуска дарения на физически лица или група от такива.
 5. Даренията трябва да се използват за финансиране на конкретните дейности, описани в заявлението, а неизразходваните средства, останали след приключването на финансираната дейност, трябва да бъдат върнати на Тева Фарма ЕАД. Тева Фарма ЕАД може да изиска равнение на средствата.
 6. Конкурсът ще се обявява и чрез медиите и дигиталните канали на Тева в България и с подаване на своята кандидатура, участниците автоматично дават съгласието си данните и информацията с нестопанска цел, свързани с проекта, за който са кандидатствали, да бъдат използвани от трети страни с цел по-нататъшно популяризиране.
 7. Тева Фарма ЕАД, като организатор на конкурса, си запазва правото да променя и разширява правилата на този конкурс и да отменя конкурса „Заедно за здраве“ по всяко време и по своя преценка.

C. Основни критерии за оценка на инициативите/проектите

 1. Въздействие на инициативата/проекта

Ние търсим инициативи, които имат силно положително въздействие върху преживяването на пациентите, пряко или чрез въздействие върху тяхното семейство.

Броят на хората, които се възползват от инициативата, е нещо, което ще бъде взето предвид, заедно със степента, до която тя подобрява и хуманизира, подобрява преживяването на пациента. Успешни инициативи ще бъдат тези, които придават значение и стойност на това, което чувстват пациентите и са неразделна част от процеса на тяхното възстановяване. Така че, макар че може да е инициатива от малък мащаб, ако има голямо въздействие, тогава искаме да чуем за нея.

 1. Креативност и оригиналност

Инициативата оригинална ли е? Откроява ли се, показва ли различен начин на реализация и работа? Използва ли творчеството, за да направи болестта и възстановяването от болест по-добро, по-човешко преживяване? Това са качества, които един успешен кандидатстващ проект/инициатива ще може да демонстрира.

 1. Устойчивост

Печелившите инициативи/проекти са тези, които имат дълготраен ефект и могат да продължат да подкрепят повече пациенти за по-дълго време.

 1. Мащаб

Инициативите, които могат да бъдат реализирани другаде, за да се усили тяхното въздействие, ще бъдат важен фактор, който ще се вземе предвид.

 1. Етика и съответствие

Да съответства по размер/стойност на потребността. Да финансира конкретна дейност и да се използва изцяло за тази цел. Да няма ползи за институцията получател на финансирането. Не трябва да има рекламна цел.

 
Back to top button